Ett Rent Östersjön

John Nurminens Stiftelses Ett Rent Östersjön-projekt förbättrar Östersjöns tillstånd. Östersjöns allvarligaste problem är eutrofiering, och dess mest synliga symtom är de blågröna algblomningar som återkommer varje sommar. Det effektivaste sättet att minska eutrofieringen är att skära ned den fosforbelastning som hamnar i havet. Målet med stiftelsens eutrofieringsprojekt är att minska den årliga fosforbelastningen av havet med 2 500 ton, vilket motsvarar en sjättedel av det minskningsmål som kommissionen för skydd av Östersjön HELCOM ställt upp. Stiftelsen har projekt på hela Östersjöns avrinningsområde, bl.a. i Ryssland, Vitryssland och Polen.

Navigeringstjänsten ENSI®, som har utvecklats i det av stiftelsen initierade projektet Tankerskydd, är enligt forskningen det kostnadseffektivaste sättet att minska risken för oljeolyckor i Finska viken. Tjänsten övergick i Trafikverkets ägo år 2013, men stiftelsen medverkar fortfarande i införandet av tjänsten. Stiftelsen avser att lösgöra sig från projektet när det finns en mekanism som säkerställer att tjänsten ENSI tas i bruk på tankrar som rör sig i Finska viken.

Stiftelsens Ett Rent Östersjön-projekt finansieras med privata donationsmedel och offentligt stöd.

www.puhdasitameri.fi
www.johnnurmisensaatio.fi

 

John Nurmisen säätiö

Akun Tehdas, HEKU, MicroMedia, PunaMusta